شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
سلام خيلي لطيف است . موفق باشيد و با آقا محشور .
سلام عجب سليقه اي...آفرين
ساعت ویکتوریا
155917-ابراهيم
رتبه 0
0 برگزیده
196 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
155917-ابراهيم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top