سفارش تبلیغ
صبا ویژن
درباره وبلاگ
لینک دوستان
ویرایش
پیوندهای روزانه
ابر برچسب ها
لوگوی دوستان
امکانات دیگر

تالشیمه

 تالـشــیـمَه صــــاف و ســادَه بــی ریا

کـــوه نَـه هـمـــساده یــمَه دریا نَه بْرا

وینـدمَــه چَــن صْخْــبَه یا آفـتـاو پـــِـرا

یا دییَــــرمــازون کـــییا کـــــو سـا دَرا

زنــــدگــیـم تاریـخــی انـــــــدازَه دراز

رمـــــز? رازَه رمـــــز? رازَه رمــــز? راز

هـر ورق اَیْ کو طــــلا رنـگی مـــون?

خْــــر گِـــتَه آفـتاوی و مَنـگی مـــون?

دوولَـــــه دریــایَه تــونْـش پَیــدا نیـیَه

آســمـــونَـه سْــــرْد? نوئَه جا نیــیَه

ســربلـندی ثبتَه ها کــو خط بَه خط

راستــی ثبــتَه نـویشتَـش نی غلط

وارش و آفـتـاوی نَـه هـمـســالـیــمَه

اَمـلِــــکَــه وا دس نِـگْــنَه یالـــیــــمَه

صْخْبی نَه اِستیمَه دایــم همـنفس

بازیــمَه مَنــدَه نیــمَه هرگــــز قَـفَس

خواوی ماقع سر پنَم کوه زْنگی سَر

خــــونه لـی لایـی مْــرا دریـــا ای ور

شخ نَمی نَه دیم شورم هر صخبَه دیم

وا مْـــرا شـــونَه ژَنه هــر وخت بپیم

دست و دیمِــنْم کَـــوَه دریـا بـــــو دَه

گیــــریَه گل پْــرمَه قشنگَه جا بـو دَه

آفــتاوی کــورَه شیــوار گرمــیــمَه از

دستــونَه آوازی شــی نرمــیـــمَه از

کــوه شی مَندیمَه اییا از ســـربلند

هیچ کــسی داوْرَم نِشا ژَندِه کمند

ســر نوئَم نی هیچ گلَه بیگـــونَه را

تیمـــور و چنگــــیز و هر دیــــوونَه را

از بـهــــاری نَه اییــا گـــل کَـــــردَمَه

باغــی نَه پاییــــزی سیــلَه هَردَمَه

داره ریشَـــن  نَه اییـــا آو هَــــردَمَه

سَـــوزَه خــالَن نَه اییــا تاو هـردمه

تالشیــــیه تالشــی چـمـــن زوون

قندی شی شیریَه آوی شی روون

قصه و نقــــل و اســاطـیـــر دارم از

رستمـــی و لــــدوبِه ویـــــر دارِم از

خـش نیــمِه تنخا چمن گوسَندینَه

خـــردَنِنْم هــر جیـــــــگا کو مَندینَه

غش کَرم غش اَی چمن جانَه برا

از ای مشتَه نیمَه مشتَه نقلی را

خـــونْــم از اْم آب و اْم خــاکَــه بـرا

جــان کَــرم تالشـی نـومی را فدا


مطلب بعدی : حضرت امام خامنه ای       پیامهای عمومی ارسال شده


+ با سلام خدمت دوستان به آقای محمد عابدینی برای فوت دایی گرامیش تسلیت عرض می کنم


+ سلام تولد شما مبارک